Zásady pro ochranu osobních údajů

Pravidla ochrany osobních údajů

Základní informace

Společnost Litobal s.r.o., se sídlem Jinonická 804/80, 158 00 Praha 5 – Košíře, IČO 26925800, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116730, jako správce zpracovává Vaše osobní údaje.

Své osobní údaje máte pod kontrolou prostřednictvím vašeho uživatelského účtu, případně nás můžete kontaktovat. Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání Vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení Vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s Vámi zpracováváme.

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje mohou být zpracovány manuálně i automatizovaně, a to vlastními zaměstnanci správce osobních údajů. Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete, v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, u podnikatele i obchodní firma, sídlo, IČO, DIČ; informace z objednávek produktů a služeb, informace z emailové komunikace nebo jiné interakce, informace o uskutečněných finančních transakcích; při návštěvě naší webové stránky o vás mohou být shromažďovány určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči a nastavení, informace o Vašem chování na webových stránkách (např. jaké odkazy navštívíte a jaké zboží je vám zobrazeno). Vaše osobní údaje jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu a zneužití, a to prostřednictvím interních technických a organizačních opatření.

Souhlas se zpracováním

Souhlas se zpracováním udělujete dobrovolně samotným poskytnutím takovýchto osobních údajů prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách. Prostřednictvím těchto Podmínek jste byli poučeni o svých právech v souladu se směrnicí 95/46/ES (GDPR) a souvisejícím zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů zároveň souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení správce na Vaši e-mailovou adresu, v rozsahu nezbytném pro vyřízení sjednaného obchodního případu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat písemnou formou na adresu sídla správce. V případě porušení práv na ochranu osobních údajů je možno se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Doba zpracování

Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu či jiným obdobným způsobem, zpracováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu a přiměřenou dobu po jeho ukončení, resp. do odvolání souhlasu s jejich zpracováním. Následně jsou uchovávány v nezbytném rozsahu, bez ohledu na Vámi udělený souhlas, po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů (např. u daňových dokladů je tato doba nejméně 10 let).

Poskytnutí údajů třetím stranám

Litobal s.r.o. nebude sdílet ani předávat žádné identifikovatelné informace o Vás třetím stranám bez Vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje můžeme sdílet pouze se smluvními dopravci pro potřeby doručení konkrétní zásilky a související komunikace s Vámi; dále v případech vyžadovaných zákonem, například v souvislosti s výkonem státní správy, se soudními spory nebo jinými právními procesy. V případě, že vaše osobní údaje budou předány jinému subjektu, budeme vás o tom předem informovat, včetně uvedení komu osobní údaje předáváme. Jestliže někdo předá vaše osobní údaje nám, musí Vás o tom rovněž předem informovat. Pokud nám poskytujete osobní údaje třetích osob, je Vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

Informace

Můžete nás požádat, abychom vám sdělili informace týkajících se vašich osobních údajů: – jaké jsou účely zpracování Vašich osobních údajů – jaké osobní údaje jsou zpracovávány – jsou-li osobní údaje poskytnuty třetím osobám – plánovaná doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy – zda máte právo požadovat opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, nebo vznést námitku proti tomuto zpracování – informace o zdroji osobních údajů, pokud jsme je nezískali přímo od Vás.

Oprava

Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou chybné, můžete nás kontaktovat a požadovat jejich opravu nebo upřesnění.

Výmaz

Můžete požádat, abychom údaje o vás vymazali; máte právo na výmaz v těchto případech: – osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány – odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování – vznesl/a jste námitku proti zpracování osobních údajů a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje Váš zájem nad naším zájmem na zpracování těchto údajů – osobní údaje jsou zpracovány protiprávně – povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis Výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme uchovávat podle obecně závazných právních předpisů (zejména faktury a dobropisy – podle zákona č. 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví). Vaše žádost o výmaz může být zamítnuta v případě, že Vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků (např. pokud za Vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku, nebo v případě probíhajícího reklamačního řízení).

Kontaktní údaje

Pokud máte jakékoliv dotazy, připomínky a náměty, týkající se Podmínek ochrany osobních údajů, obraťte se na kontakty uvedené na našich stránkách.