Zobrazit obsah košíku
V košíku je: 0 položek
Celkem: 0,00 Kč6.          Odstoupení od smlouvy

6.1.     Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a pokud je předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

6.2.     Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím, který je součástí těchto všeobecných obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovouadresu nebo adresu provozovny prodávajícího uvedenou v těchto všeobecných obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

6.3.     Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v odstavci 6.1 těchto všeobecných obchodních podmínek.

6.4.     Odstoupit od smlouvy však dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanského zákoníku“) nelze mimo jiné v případech, kdy bylo zboží upraveno dle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, v případech, kdy byla předmětem dodávka zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

6.5.     V případě odstoupení od smlouvy zašle nebo předá kupující prodávajícímu zboží, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy.Veškeré náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu nese kupující, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.6.     Odstoupí-li kupující od smlouvy, je prodávající povinen kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a nevzniknou mu tím další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.7.     Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který je prodávajícím nabízen, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

6.8.     Kupující, který odstoupil od smlouvy, vrátí prodávajícímu zboží nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné, a je-li to možné, v původním obalu. Kupující ale odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení ceny.

6.9.     Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel přerušil výrobu nebo dovoz zboží, kupující nepřevzal předchozí objednávku nebo opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit cenu. Prodávající bez zbytečného odkladu informuje kupujícího prostřednictvím jeho emailové adresy, aby se s ním dohodnul na dalším postupu (např. dodání jiného zboží apod.), a pokud prodávající a kupující nenaleznou náhradní řešení, vrátí prodávající kupujícímu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem.

 

 

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy:

 

 

 

Litobal s.r.o.

IČO: 269 25 800

Husova 482

676 02 Moravské Budějovice

 

Email: [email protected]

 

 

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

 

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o dodávce zboží, dle specifikací níže:

 

Číslo objednávky:

Datum objednání:

Datum obdržení:

 

Jméno a příjmení spotřebitele:

 

Adresa spotřebitele:

 

 

 

Datum:

 

 

 

Podpis spotřebitele

(pokud zasíláno v listinné podobě)