Jak nakupovat

NÍŽE NALEZNETE ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Veškeré informace k nákupu na našem e-shopu naleznete zde a pokud nenajdete odpověď, kterou jste hledali, neváhejte se na nás obrátit.

Dodání zboží

Dodání zboží

• Dodávky veškerého zboží se řídí dodacími podmínkami.
• Dodáváme pouze na území České republiky
• Místem plnění je adresa kupujícího uvedené ve formuláři objednávky, neuvede-li kupující do objednávky místo jiné.
• Prodávající se zavazuje dodat zboží v co nejkratší možné době, po doručení platné objednávky do jeho elektronické   schránky, případně po převzetí objednávky v tištěné podobě (poštovní zásilka). Zpravidla objednávky expedujeme do 48 hodin. Expediční doba začíná vždy běžet první následující pracovní den.

• Doba doručení se prodlužuje o lhůtu potřebnou dopravcem k  dodání zboží.
• Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O delší dodací lhůtě je povinen prodávající kupujícího neprodleně informovat. Nedodá-li prodávající zboží ani v prokazatelně stanovené přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit.

cena dopravného vám bude vypočítána po výběru dopravce o v košíku.

Jak uplatnit reklamaci?

6.          Odstoupení od smlouvy

6.1.     Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a pokud je předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

6.2.     Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím, který je součástí těchto všeobecných obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovouadresu nebo adresu provozovny prodávajícího uvedenou v těchto všeobecných obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

6.3.     Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v odstavci 6.1 těchto všeobecných obchodních podmínek.

6.4.     Odstoupit od smlouvy však dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanského zákoníku“) nelze mimo jiné v případech, kdy bylo zboží upraveno dle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, v případech, kdy byla předmětem dodávka zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

6.5.     V případě odstoupení od smlouvy zašle nebo předá kupující prodávajícímu zboží, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy.Veškeré náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu nese kupující, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.6.     Odstoupí-li kupující od smlouvy, je prodávající povinen kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a nevzniknou mu tím další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.7.     Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který je prodávajícím nabízen, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

6.8.     Kupující, který odstoupil od smlouvy, vrátí prodávajícímu zboží nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné, a je-li to možné, v původním obalu. Kupující ale odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení ceny.

6.9.     Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel přerušil výrobu nebo dovoz zboží, kupující nepřevzal předchozí objednávku nebo opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit cenu. Prodávající bez zbytečného odkladu informuje kupujícího prostřednictvím jeho emailové adresy, aby se s ním dohodnul na dalším postupu (např. dodání jiného zboží apod.), a pokud prodávající a kupující nenaleznou náhradní řešení, vrátí prodávající kupujícímu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem.

Cena zboží a platební podmínky

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady na dodání zboží dle smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následovně:

a) na základě zálohového listu (proforma faktura) na účet č. 5014035098/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s.;

b) hotově;

c) na dobírku nebo hotovostní platbou při předání.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Balné je zdarma u všech zásilek.

4.3. U nadměrných zásilek může být dodatečně účtována přirážka k ceně přepravy, o které bude prodávající kupujícíhoi nformovat Dále může být účtována přeprava dle základních tarifů v případě akčních nabídek, doprodejů a slev. Aktuální hodnota poštovného je vždy uvedena v košíku při výběru dopravce a v potvrzení objednávky.

4.4. V případě platby v hotovosti nebo platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je cena splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy. V tomto případě je splatnost také uvedena v zálohovém listu.

4.5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

4.6. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, s výjimkou případů, kdy se na tom s kupujícím dohodne a prodávající vystaví kupujícímu zálohový list.

Všeobecné obchodní podmínky

všeobecné obchodní podmínky

(podle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)

Prodávající:
Obchodní firma: Litobal s.r.o.

Sídlem: Jinonická 804/80, 15800 Praha 5 – Košíře

Zastoupený: Ing. Zdenek Stojánek, funkce: jednatel

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, vložka C, oddíl 116730

IČ/DIČ: 26925800 / CZ26925800

Bankovní spojení: Raiffeisenbank CZK

Číslo účtu (Swift): 5014035098/5500 (RZBCCZPP)

Provozovna: Husova 482, 676 02 Moravské Budějovice

Telefon/fax: +420 568 423 403 / +420 568 423 404

Email: litobal@litobal.cz

(dále jen jako „prodávající“ příp. „zhotovitel“)

1. Úvodní ustanovení a zástupci smluvních stran

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „všeobecné obchodní podmínky“ nebo „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu, případně smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel (dále jen „kupující“ nebo „objednatel“), prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího dostupného na: eshop.litobal.cz (dále jen „internetový obchod“).

1.2. Předmětné všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy, případně další smluvní dokumentace, svědčící o uzavření smluvních vztahů mezi stranami, kterým jsou například dodací listy, potvrzení o převzetí zboží, oběma stranami akceptovaná nabídka, či potvrzená objednávka atd.

1.3. Odchylná ujednání ve smlouvě, resp. smluvní dokumentaci, sjednané mezi stranami má přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.

1.4. Tyto všeobecné obchodní podmínky a smlouva se uzavírají v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Za prodávajícího jsou zmocněni dále jednat:

Ve věcech smluvních: Ing. Zdenek Stojánek, funkce: jednatel

Ve věcech technických a administrativních příslušný pověřený pracovník zhotovitele, uvedený jako kontaktní osoba v příslušném dokumentu (např. v potvrzení objednávky).

2. Uzavření smlouvy

2.1. Internetový obchod obsahuje označení zboží, popis jeho vlastností a počet kusů zboží v balení, ve kterých je uvedené zboží dodáváno. U předmětného zboží je zároveň uvedena cena za kus i cena za příslušné balení, a to s uvedením ceny bez DPH i ceny s DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na internetovém obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.3. Kupující provádí objednávku zboží vyplněním objednávkového formuláře, a to těmito způsoby:

a) prostřednictvím zákaznického účtu na základě předchozí registrace v internetovém obchodě;

b) vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

2.4. Při zadávání objednávky si kupující vybere druh zboží a počet kusů zboží a uvedené vloží do nákupního košíku v rámci internetového obchodu. Následně si kupující zvolí způsob platby a doručení, u kterého jsou uvedeny informace o nákladech s spojených s dodáním zboží příslušným způsobem dodání.

2.5. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Veškeré údaje, které kupující uvede v objednávce, jsou prodávajícím považovány za správné.

2.6. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a podmínkami ochrany osobních údajů.

2.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky kupujícímu tuto objednávku potvrdí, a to na emailovou adresu, kterou kupující uvede ve své objednávce. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy a smlouva je tedy uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.

2.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky, a to dle množství zboží, výše kupní ceny apod., požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, a to i telefonicky.

2.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.10. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle prodávající kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku, která se považuje za nový návrh smlouvy. Smlouva je v tomto případě uzavřena, pokud kupující potvrdí přijetí nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu.

2.11. Kupující může zrušit objednávku do 12 hodin po odeslání přes internetový obchod, a to i bez udání důvodu.

2.12. Prodávající má právo odmítnout objednávku, a to hlavně pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

2.13. Objednatel dále výslovně bere na vědomí, že kartony jsou určené jako koncový obal – většina vlnitých i hladkých lepenek nemá atest pro přímý styk s potravinou. Zákazníkovi proto vždy doporučujeme
vložit do obalu bariéru nebo jiný ochranný materiál, který je atestován pro přímý styk s potravinou.

2.14. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3. Zákaznický účet

3.1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

3.2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

3.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto všeobecných obchodních podmínek.

3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady na dodání zboží dle smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následovně:

a) na základě zálohového listu (proforma faktura) na účet č. 5014035098/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s.;

b) hotově;

c) na dobírku nebo hotovostní platbou při předání.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Balné je zdarma u všech zásilek.

4.3. U nadměrných zásilek může být dodatečně účtována přirážka k ceně přepravy, o které bude prodávající kupujícíhoi nformovat Dále může být účtována přeprava dle základních tarifů v případě akčních nabídek, doprodejů a slev. Aktuální hodnota poštovného je vždy uvedena v košíku při výběru dopravce a v potvrzení objednávky.

4.4. V případě platby v hotovosti nebo platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je cena splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy. V tomto případě je splatnost také uvedena v zálohovém listu.

4.5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

4.6. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, s výjimkou případů, kdy se na tom s kupujícím dohodne a prodávající vystaví kupujícímu zálohový list.

5. Dodání zboží

5.1. Prodávající je dle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, které je na území České republiky a kupující je povinen převzít zboží při dodání.

5.2. Místem plnění je adresa kupujícího uvedená ve formuláři objednávky, neuvede-li kupující do objednávky místo jiné.

5.3. Dodávky veškerého zboží se řídí dodacími podmínkami.

5.4. Prodávající se zavazuje dodat zboží v co nejkratší možné době zpravidla objednávky expedujeme do 48 hodin od potvrzení objednávky kupujícímu na jeho emailovou adresu. Expediční doba začíná vždy běžet první následující pracovní den

5.5. Doba doručení se prodlužuje o lhůtu potřebnou dopravcem k dodání zboží.

5.6. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O delší dodací lhůtě je povinen prodávající kupujícího neprodleně informovat. Nedodá-li prodávající zboží ani v prokazatelně stanovené přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit.

5.7. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.8. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.9. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.10. Pokud kupující zvolí osobní odběr zboží, je možné si objednávku vyzvednout tentýž den za předpokladu, že objednané zboží je skladem. V ostatních případech bude prodávající kupujícího informovat. Objednávky lze vyzvedávat v centrálním skladu e-shopu Litobal s.r.o., Šebkovice 174, 675 45: Po-Pá 7,30-14.00h, mimo tuto dobu po dohodě.

5.11. Prodávající zajištuje či zprostředkuje dodání objednaného zboží, přičemž jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých dopravních služeb, s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti příslušného dopravce. Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny naleznete na webové stránce Doprava V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému nenese prodávající odpovědnost za opožděné dodání zboží.

5.12. Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese prodávající odpovědnost.

5.13. Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a pokud je předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

6.2. Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím, který je součástí těchto všeobecných obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovouadresu nebo adresu provozovny prodávajícího uvedenou v těchto všeobecných obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

6.3. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v odstavci 6.1 těchto všeobecných obchodních podmínek.

6.4. Odstoupit od smlouvy však dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanského zákoníku“) nelze mimo jiné v případech, kdy bylo zboží upraveno dle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, v případech, kdy byla předmětem dodávka zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

6.5. V případě odstoupení od smlouvy zašle nebo předá kupující prodávajícímu zboží, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy.Veškeré náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu nese kupující, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.6. Odstoupí-li kupující od smlouvy, je prodávající povinen kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a nevzniknou mu tím další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.7. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který je prodávajícím nabízen, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

6.8. Kupující, který odstoupil od smlouvy, vrátí prodávajícímu zboží nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné, a je-li to možné, v původním obalu. Kupující ale odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení ceny.

6.9. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel přerušil výrobu nebo dovoz zboží, kupující nepřevzal předchozí objednávku nebo opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit cenu. Prodávající bez zbytečného odkladu informuje kupujícího prostřednictvím jeho emailové adresy, aby se s ním dohodnul na dalším postupu (např. dodání jiného zboží apod.), a pokud prodávající a kupující nenaleznou náhradní řešení, vrátí prodávající kupujícímu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

7.2. Ke zboží vždy obdržíte daňový doklad. V případě odeslání zboží přepravní službou je tento doklad uvnitř balíku.

7.3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.4. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě se smlouvou (dále jen „rozpor se smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s smlouvou věděl nebo rozpor se smlouvou sám způsobil. Rozpor se smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí.

7.5. Záruční doba činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem.K uplatnění vad je nutné předložit doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu (kopii faktury) a popis vad, které produkt vykazuje.Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

7.6. Záruční lhůta začíná běžet od odevzdání věci kupujícímu. Byla-li však věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

7.7. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů dle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

7.8. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

7.9. Záruka se vztahuje pouze na vady vzniklé při běžném používání výrobku. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na vady způsobené nešetrným nebo násilným zacházením s výrobky, nedodržením technických podmínek skladování.

7.10. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z nesprávného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Nárok na záruku nelze uplatnit, jestliže vady byly způsobeny vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající. U zlevněného zboží a zboží použitého se záruka nevztahuje na vady, pro které bylo zboží zlevněno, a které vznikly v důsledku jeho používání či opotřebení.

7.11. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

7.12. Volbu způsobu reklamace má kupující

8. Doručování

8.1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

8.2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v záhlaví těchto všeobecných obchodních podmínek. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

9. Mimosoudnířešení sporů

9.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email:adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2. Při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Informace o zásadách a postupech při zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Pravidlech ochrany osobních údajů které najdete zde.

10.3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.5. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, forem, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

10.6. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením a účelem.

10.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10.8. Smlouvy včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a je přístupná a může být kupujícímu zaslána elektronicky nebo písemně na základě vznesené žádosti.

10.9. Znění všeobecných obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývající účinnosti dnem 1. 5. 2018

V Moravských Budějovicích dne 1. 5. 2018

___________________

Zhotovitel

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy:

Litobal s.r.o.

IČO: 269 25 800

Husova 482

676 02 Moravské Budějovice

Email: litobal@litobal.cz

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o dodávce zboží, dle specifikací níže:

Číslo objednávky:

Datum objednání:

Datum obdržení:

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Datum:

Podpis spotřebitele

(pokud zasíláno v listinné podobě)

Ochrana osobních údajů

Zásady pro ochranu osobních údajů
Pravidla ochrany osobních údajů

Základní informace

Společnost Litobal s.r.o., se sídlem Jinonická 804/80, 158 00 Praha 5 – Košíře, IČO 26925800, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116730, jako správce zpracovává Vaše osobní údaje.

Své osobní údaje máte pod kontrolou prostřednictvím vašeho uživatelského účtu, případně nás můžete kontaktovat.

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání Vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení Vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s Vámi zpracováváme.

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje mohou být zpracovány manuálně i automatizovaně, a to vlastními zaměstnanci správce osobních údajů.

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete, v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, u podnikatele i obchodní firma, sídlo, IČO, DIČ;

informace z objednávek produktů a služeb, informace z emailové komunikace nebo jiné interakce, informace o uskutečněných finančních transakcích;

při návštěvě naší webové stránky o vás mohou být shromažďovány určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči a nastavení, informace o Vašem chování na webových stránkách (např. jaké odkazy navštívíte a jaké zboží je vám zobrazeno).

Vaše osobní údaje jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu a zneužití, a to prostřednictvím interních technických a organizačních opatření.

Souhlas se zpracováním

Souhlas se zpracováním udělujete dobrovolně samotným poskytnutím takovýchto osobních údajů prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách.

Prostřednictvím těchto Podmínek jste byli poučeni o svých právech v souladu se směrnicí 95/46/ES (GDPR) a souvisejícím zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů zároveň souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení správce na Vaši e-mailovou adresu, v rozsahu nezbytném pro vyřízení sjednaného obchodního případu.

Souhlas můžete kdykoliv odvolat písemnou formou na adresu sídla správce. V případě porušení práv na ochranu osobních údajů je možno se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Doba zpracování

Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu či jiným obdobným způsobem, zpracováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu a přiměřenou dobu po jeho ukončení, resp. do odvolání souhlasu s jejich zpracováním.

Následně jsou uchovávány v nezbytném rozsahu, bez ohledu na Vámi udělený souhlas, po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů (např. u daňových dokladů je tato doba nejméně 10 let).

Poskytnutí údajů třetím stranám

Litobal s.r.o. nebude sdílet ani předávat žádné identifikovatelné informace o Vás třetím stranám bez Vašeho souhlasu.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet pouze se smluvními dopravci pro potřeby doručení konkrétní zásilky a související komunikace s Vámi; dále v případech vyžadovaných zákonem, například v souvislosti s výkonem státní správy, se soudními spory nebo jinými právními procesy.

V případě, že vaše osobní údaje budou předány jinému subjektu, budeme vás o tom předem informovat, včetně uvedení komu osobní údaje předáváme.

Jestliže někdo předá vaše osobní údaje nám, musí Vás o tom rovněž předem informovat.

Pokud nám poskytujete osobní údaje třetích osob, je Vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

Informace

Můžete nás požádat, abychom vám sdělili informace týkajících se vašich osobních údajů:

– jaké jsou účely zpracování Vašich osobních údajů

– jaké osobní údaje jsou zpracovávány

– jsou-li osobní údaje poskytnuty třetím osobám

– plánovaná doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy

– zda máte právo požadovat opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, nebo vznést námitku proti tomuto zpracování

– informace o zdroji osobních údajů, pokud jsme je nezískali přímo od Vás.

Oprava

Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou chybné, můžete nás kontaktovat a požadovat jejich opravu nebo upřesnění.

Výmaz

Můžete požádat, abychom údaje o vás vymazali; máte právo na výmaz v těchto případech:

– osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány

– odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování

– vznesl/a jste námitku proti zpracování osobních údajů a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje Váš zájem nad naším zájmem na zpracování těchto údajů

– osobní údaje jsou zpracovány protiprávně

– povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis

Výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme uchovávat podle obecně závazných právních předpisů (zejména faktury a dobropisy – podle zákona č. 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví).

Vaše žádost o výmaz může být zamítnuta v případě, že Vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků (např. pokud za Vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku, nebo v případě probíhajícího reklamačního řízení).

Kontaktní údaje

Pokud máte jakékoliv dotazy, připomínky a náměty, týkající se Podmínek ochrany osobních údajů, obraťte se na kontakty uvedené na našem e-shopu.

Adresa pro vrácení zboží

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy:

Litobal s.r.o.

IČO: 269 25 800

Šebkovice 174

675 45 Šebkovice

Email: eshop@litobal.cz

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o dodávce zboží, dle specifikací níže:

Číslo objednávky:

Datum objednání:

Datum obdržení:

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Datum:

Podpis spotřebitele

(pokud zasíláno v listinné podobě)